Bidden tot Maria: een goede traditie

Voor katholieken is het een vanzelfsprekendheid: mei is de maand waarin Maria wordt geëerd. Er zijn diverse ‘Maria-dagen’ en ook in de verschillende Maria-bedevaartplaatsen krijgt zij bijzondere aandacht. Ook in de Urbanuskerk kennen we het gebruik om in de meimaand het zogeheten Maria-lof te houden. Daarbij wordt het rozenhoedje gebeden en worden korte Bijbelteksten gelezen, afgewisseld met momenten van stille aanbidding.

Maar alles is momenteel anders en niets is gewoon. Door de corona-maatregelen zijn de reguliere vieringen gestaakt en ook het Maria-lof vindt nu vanzelfsprekend geen doorgang. Misschien zorgt dat juist wel voor een extra aanleiding om ons in gebed tot Maria te wenden? Ook thuis is het mooi om Maria centraal te stellen: het gebed tot Maria en haar voorbeeld kunnen ons dichter bij Jezus brengen. 

De Torenkapel: een plek voor uw gebed, ook nu!

De Torenkapel van de Urbanuskerk is dagelijks tussen 9:00 uur en 17:00 uur geopend, waar u een kaarsje op kunt steken bij het Maria-beeld en u uw gedachten op kunt schrijven in het intentieboek. U kunt uw gebedsintenties ook noteren op de speciale pagina ´corona-intenties´. Ook is het mogelijk om uw intentie te laten voorlezen tijdens de live-uitzendingen van onze kerkvieringen, zodat de luisteraars zich daarbij aan kunnen sluiten in gebed. Meer informatie hierover vindt u op onze contactpagina.

bord voor de ingang van de Torenkapel

De oorsprong van het rozenkransgebed

Sinds de Middeleeuwen werd de rozenkrans gebeden in kloosters. Het was met name de H. Dominicus van Caleruega (1170-1221), stichter van de Dominicanen, die dit gebed bevorderde, nadat Maria aan hem verschenen was. In de 14de en de 15de eeuw raakte het rozenkransgebed ook buiten de kloosters bij leken bekend. Met name door toedoen van de dominicanen, de jezuïeten en de rozenkransbroederschappen. 

Het rozenhoedje

De rozenkrans is een gebedssnoer met oorspronkelijk vijftien maal tien kralen, telkens afgewisseld door een grotere kraal. Aan dit snoer werd ter ere van Maria bij elke kraal een weesgegroet, dus in totaal 150 weesgegroeten, gebeden. De grotere kraal na elke 15 kleine kralen betrof het Onze Vader. De tegenwoordig gebruikelijke en in de volksmond genoemde ‘rozenkrans’ is feitelijk het zogeheten ‘rozenhoedje‘. De naam is ontleend aan het hoedje van rozen dat als een kroontje of onder een kroontje vaak bij Maria en andere heilige maagden werd afgebeeld. Dit ‘rozenhoedje’ is een derde deel van de eigenlijke rozenkrans. Het snoer telt vijfmaal tien kralen met daartussen vijf grotere. Met dit snoer worden niet 150 weesgegroetjes gebeden, maar ‘slechts’ vijftig.

Paus moedigt aan rozenkrans te bidden in de meimaand

In een boodschap voor de Mariamaand mei schrijft paus Franciscus dat “de beperkingen van de pandemie ons ‘gedwongen’ hebben om de huiselijke dimensie” van het bidden van de rozenkrans tot uitdrukking te brengen.”

Schoonheid van de rozenkrans

In de meimaand, “waarin Gods volk op bijzonder intense wijze zijn liefde en devotie voor de Maagd Maria uitdrukt”, nodigt de paus iedereen daarom uit om “opnieuw de schoonheid te ontdekken van het thuis bidden van de rozenkrans”. Paus Franciscus schrijft dat mensen dat naar keuze samen of alleen kunnen doen. “Maar in alle geheimen is dit het geheim om het te doen: de eenvoud.” Online zijn er genoeg goede voorbeelden van het rozenkransgebed te vinden die het gemakkelijk maken mee te bidden, voegt hij toe.

Twee nieuwe gebeden tijdens de coronacrisis

Daarnaast biedt de paus twee gebeden aan “die jullie kunnen bidden aan het eind van de rozenkrans en die ik ook zelf zal bidden in de meimaand, in geestelijke verbondenheid met jullie”. De gebeden zijn speciaal gericht op de coronacrisis. “Als we samen Christus’ aangezicht overwegen met het hart van Maria, onze moeder, zal ons dat als geestelijke familie nog meer verbinden en ons helpen om deze beproeving te overwinnen”, schrijft paus Franciscus ook. Hij voegt toe te bidden voor alle gelovigen, “vooral voor degenen die het meest te lijden hebben”. Ook vraagt hij zoals altijd voor hem te bidden.

Gebed 1

O Maria,
u schijnt altijd op onze weg
als een teken van red­ding en hoop.
Wij ver­trouwen op u, red­ding van de zieken,
die u verenigd hebt onder het kruis met de pijn van Jezus
en die uw geloof stevig hebt bewaard.

U, red­ding van het Romeinse volk,
weet wat we nodig hebben.
We zijn er zeker van
dat u ervoor zult zorgen
dat vreugde en blijd­schap
na deze tijd van be­proe­ving te­rug­ke­ren,
zoals te Kana in Galilea.

Help ons, moeder van god­de­lijke liefde,
om ons af te stemmen op de wil van de Vader
en te doen wat Jezus ons wil ver­tellen,
die ons lij­den heeft doorstaan
​​en onze pijn heeft gele­den
om ons door het kruis
te lei­den
naar de vreugde van de opstan­ding.
Amen.

Onder Uw bescher­ming nemen wij onze toevlucht,
o heilige Moeder van God.
Wijs onze gebe­den niet af als wij in nood zijn
maar verlos ons van alle gevaren,
Gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Gebed 2

Onder Uw bescher­ming nemen wij onze toevlucht,
o heilige Moeder van God.

In deze dra­ma­tische situatie, vol lij­den en angsten die de hele wereld treffen, wen­den we ons tot u, o Moeder van God en onze Moeder, en zoeken toevlucht onder uw bescher­ming en bescher­ming.

O Maagd Maria, richt in deze pandemie van het Corona­vi­rus uw barm­har­tige ogen naar ons en troost degenen die rouwen en huilen om hun gelief­den die soms begraven zijn op een manier die de ziel pijn doet. Steun ie­der­een die zich zorgen maakt over de zieken, bij wie ze niet in de buurt kunnen zijn vanwege het risico op infectie. Geef ver­trouwen aan degenen die bezorgd zijn over de onzekere toe­komst en de impact ervan op de economie en het werk.

Moeder van God en onze moeder, verkrijg voor ons van God, de barm­har­tige Vader, dat deze zware be­proe­ving ten einde komt en dat hoop en vrede weer aan de horizon ver­schij­nen. Kom voor ons tussenbeide bij Uw god­de­lijke Zoon zoals in Kana, zodat de families van de zieken en de over­le­de­nen getroost kunnen wor­den en dat ze het ver­trouwen in hun hart kunnen terug­krij­gen.

Bescherm de artsen, verpleeg­kun­digen, ge­zond­heids­wer­kers en vrij­wil­li­gers die voorop lopen in deze nood­si­tua­tie en hun leven riskeren om anderen te red­den. Begeleid hun heroïsche in­span­ningen en geef ze kracht, vrien­de­lijk­heid en ge­zond­heid.

Wees bij degenen die dag en nacht voor de zieken zorgen en help de pries­ters die, met pas­to­rale ijver en toe­wij­ding aan het evan­ge­lie, proberen ie­der­een te helpen en een steun te zijn.

Heilige Maagd Maria, verlicht de geest van weten­schappers om passende oplos­singen te vin­den om het virus te bestrij­den.

Help degenen die de lei­ding hebben over de naties om wijs­heid, zorg en vrijgevig­heid uit te oefenen, en met voor­uit­ziende blik en in de geest van soli­da­ri­teit door middel van sociale en eco­no­mische pro­gram­ma’s al diegenen te helpen die de essentiële zaken missen om te leven.

Heilige Maria, raak de gewetens aan zodat de enorme geld­be­dragen die nu voor de uitbrei­ding en ver­volma­king van steeds gea­van­ceerdere wapen­sys­te­men wor­den gebruikt in plaats daar­van wor­den aangewend voor adequaat onder­zoek om soortge­lijke rampen in de toe­komst te voor­ko­men.

O geliefde moeder, laat het gevoel bij een grote familie te horen in de wereld groeien, in het besef van de band die ons allemaal verenigt, zodat we zoveel armoede en ellen­dige situaties kunnen verhelpen in een geest van broe­der­lijk­heid en soli­da­ri­teit. Sterk ons ​​zodat we standvas­tig kunnen blijven in ons geloof, door­zet­tings­ver­mo­gen hebben en volhar­den in gebed.

O Maria, trooster van de bedroef­den, houd al uw kin­de­ren in moei­lijk­he­den in uw armen en verkrijg van God dat Hij ingrijpt in zijn almacht om ons te bevrij­den van deze vre­se­lijke epidemie, zodat het leven weer vre­dig en normaal kan wor­den.

We ver­trouwen ons aan u toe, die op onze weg schittert als een teken van red­ding en hoop. O goeder­tieren, o liefde­volle, o zoete Maagd Maria. Amen.

(bron vertalingen: https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2322)

.

Comments are closed.