ZONDAG 20 DECEMBER – 4E ZONDAG VAN DE ADVENT

4e zondag:
De vierde kaars mag branden;
dat is een blij bericht,
want God die ons nabij is
laat ons leven in zijn licht.

het vierde kaarsje brandt
– afbeelding: Marcel Jurriëns

‘Voor God is niets onmogelijk!’ Die woorden vallen ons in de lezing van vandaag als een mantra ten deel. De engel sprak ze uit, het bevestigde waar Maria zich in haar hart aan had gecommitteerd. Maar dat niet in eerste instantie. ‘Hoe dan?’ had Maria gevraagd, voordat ze zich aan deze woorden had overgegeven. Hoe menselijk en herkenbaar is het niet om je in een crisissituatie af te vragen hoe het in godsnaam goed kan komen..?
Durven wij ons over te geven aan de vraag waarop we niet direct antwoord krijgen ‘Hoe dan?’ Mag Hij die liefde was en die in Maria groeide nu met Kerstmis opnieuw in onze harten groeien? We verlangen vast naar dat kind diep in onszelf, maar durven we het ook toe te staan opnieuw onder ons geboren te worden?
In deze tijd vrezen we die ongevraagde stilte en de leegte die ons overvalt, de duisternis, de stilte in onszelf. Toch: het is daar waar de Geest in ons leeft en werkzaam is. God openbaart zich soms in de ogenschijnlijk kleine dingen, totdat we ineens vanuit een ander perspectief het wonderlijke ervan in kunnen zien. Jezus wordt onder ons geboren daar waar liefde, medeleven en alles wat belangrijk is voor God levend wordt in de wereld. Misschien mag het gevoel dan weer onder ons gaan leven, nieuw en fris als nieuw leven. De nacht is het donkerst even voor de nieuwe dag begint…


Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 1,26-38

Toen Elisabeth zes maanden zwanger was, werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd, die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria.
Hij trad bij haar binnen en sprak: “Verheug u, de Heer is met u.”
Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar: “Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een Zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven.
Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.”
Maria echter sprak tot de engel: “Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?”
Hierop gaf de engel haar ten antwoord: “De heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.
Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.”
Nu zei Maria: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.”
En de engel ging van haar heen.


Bijdrage van pastor Jan Adolfs

ADVENT-VERWACHTING

De mens is verwachting:
je longen zijn verwachting van zuurstofrijke lucht
je ogen zijn verwachting van licht en kleuren
je oren zijn verwachting van bepaalde geluiden en menselijke stemmen
je mond is verwachting van voedsel dat maakt
je stem is verwachting van mensen die die naar je luisteren
je huid is waterdicht in de verwachting dat het kan gaan regenen
de haartjes in je neus zijn verwachting van stof in de lucht
je geslacht is in verwachting van het andere geslacht
je reflexen zijn verwachting van noodsituaties waarop je snel moet reageren
je hersenen zijn verwachting van gedachten, gevoelens, dromen en fantasieën
je hart is verwachting van liefde
je wil is verwachting van vrijheid
je hele wezen is verwachting en verlangen naar Hem
die de vervulling is van alle verwachtingen.


Het angelus

Het angelus is een katholiek gebed dat van oudsher driemaal daags gebeden werd: om zes uur ‘s morgens, twaalf uur ‘s middags en zes uur ‘s avonds. Bij het luiden van het angelusklokje van de kerk stopte met toen met de werkzaamheden om te bidden. Daarbij gaf de klok drie slagen, waarna het Wees Gegroet met een aanhef werd gebeden. De benaming ´angelus´ is afgeleid van de Latijnse beginwoorden “Angelus Domini nuntiavit Mariae” (“De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt”). Men zegt dan woorden die teruggrijpen naar de tekst van de evangelist Lucas, waarin hij het heeft over de boodschap van een engel aan Maria.

Het angelus wordt sinds 1571 op die manier gebeden. Wie het angelusklokje niet hoort kleppen in zijn omgeving, kent het gebed wellicht dan van de berichten uit het Vaticaan. Elke zondag bidt de paus om 12 uur ‘s middag het angelus samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein te Rome, als hij zich in Rome bevindt. Dit gebruik bestaat sinds paus Johannes XXXIII.
.

De tekst:

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet …
Zie de Dienstmaagd des Heren.
Mij geschiede naar uw Woord.
Wees gegroet …
En het Woord is vlees geworden.
En het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet …
Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Wij bidden U, Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

De angelus-bidders van Jean-François Millet 


SPEELHOEKJE

Een engel op bezoek?

Weet je wie dit mooie liedje zingt voor Maria?

(melodie ´Vader Jacob´)

Dag Maria, dag Maria
Wees niet bang, wees niet bang,
Jij krijgt een lief kindje
Jij krijgt een lief kindje
Zoon van God, Zoon van God.

Het is een engel: de engel Gabriël. Gabriël komt bij Maria op bezoek met een hele wonderlijke boodschap: “Jij krijgt een kindje, Maria. Een heel bijzonder kindje.” Maria schrikt van dat nieuws. Het zal je maar gebeuren! Want hoe moet ze voor dat kindje zorgen? Ze heeft geen man om met haar samen voor deze baby te zorgen. Maar Gabriel legt Maria uit dat God er steeds zal zijn om te helpen en daarvoor zal zorgen.

Alles aan dit gebeuren is wonderlijk. Want Maria is zelf helemaal niet zo opvallend of bijzonder: ze is een eenvoudig meisje uit een klein en onopvallend dorp. Geen koningin met een groot paleis, en in die tijd ook helemaal geen bekend iemand. En toch heeft God haar uitgekozen om moeder te worden van dit bijzondere kind van God...


FEEST!

Maria verwachtte een baby waarvan ze van de engel hoorde dat hij Jezus zou moeten heten. En jij? Weet jij waar jouw naam vandaan komt? En wat je naam betekent? Die naam hebben je papa en mama ook verteld, op een geboortekaartje, toen jij geboren werd. Misschien is het leuk om die, samen met de foto´s van je babytijd, er eens bij te pakken en naar te kijken? En weet je wat? Als er een baby´tje is geboren, dan is dat een feestelijk gebeuren. Als er een baby geboren is, dan trakteren de ouders hun visite op beschuit met muisjes. En er zijn families waarbij ze op kerstavond ook altijd een beschuitje met muisjes eten, om de verjaardag van Jezus te vieren…. misschien een leuk idee voor later deze week, op kerstavond?