DINSDAG 22 DECEMBER

De lezing van vandaag verwijst naar de lofzang van Maria. De evangelist Lucas beschrijft hoe Maria haar lofzang zingt als ze Elisabeth begroet. Traditioneel wordt de lofzang van Maria het ‘Magnificat’ genoemd, naar het eerste woord van het lied in het Latijn: ‘Magnificat anima mea Dominum’. Letterlijk betekent dit: ‘Verheerlijk mijn ziel de Heer’. Haar ziel maakt in dit lied de God van Israël groot.

Ze laat in haar lied woorden uit de Psalmen doorklinken. In de eerste regel klinkt bijvoorbeeld Psalm 103 vers 1 door: ‘Loof de Heere, mijn ziel’ (zie ook Psalm 103:22 en 104:1). Maria uit haar vreugde over al het goede dat God voor haar gedaan heeft. Hij heeft haar zo rijk begenadigd dat alle geslachten, alle generaties, haar voortaan gelukkig zullen prijzen.

Ook wij kunnen nu nog bidden met de woorden van Maria door dit gebed, dat een onderdeel vormt van het getijdengebed. Het gaat zo:

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is Zijn Naam!

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.

Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft hij uiteen,

machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;

behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.

Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,
Zijn milde erbarming indachtig;

zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

Moge haar bede en haar onvoorwaardelijk vertrouwen uitgesproken in de woorden Mij geschiede naar uw woord ons tot inspiratie zijn in deze dagen.


Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 1,46-56

Bij haar bezoek aan Elisabeth sprak Maria: “Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.
En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam.
Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen.
Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen.
Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen.
Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen.
Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht,
gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.”
Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug.


Bijdrage van pastor Jan Adolfs

ADVENT-VERWACHTING

Verwachten is een typisch menselijke bezigheid.
Iemand verwachten, iets tegemoetzien, ergens op rekenen, ernaar toe leven.
Een vrouw verwacht een kind,
uitzien naar een nieuw begin van leven.
Een loper uitleggen naar morgen, naar de toekomst.
Leven zonder verwachting is een doodlopende weg.
‘Morgen wordt het beter’: het is de zucht van mensen
die moegestreden zijn, die alles geprobeerd hebben.
Verwachten is een brug slaan, over de brug komen.
Het is leven met open ogen en oren,
en zich niet laten verdoven, zelfs als horen en zien vergaat.
Het is geloven dat ‘er een ander is die komen moet’.
Maar tochz elf iets doen, aanklagen en opbouwen, bruggen slaan.
Het is ook elke dag geloven:
dit is de eerste dag van de rest van mijn leven.


SPEELHOEKJE

Kerstknutselwerkje ‘Kom naar de stal’: knutsel je eigen kerststal: print de afbeelding uit op stevig papier of karton, kleur de plaatjes leuk in, knip het uit volgens de instructie en bouw er je eigen stal mee! Zie beschrijving.

Kerstknutselwerkje Kom naar de stal van Bethlehem gevonden op Bijbelidee.nl  | Bijbel, Kerstfeest, Geboorte

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Advent-06-Dec-800x648.jpg