Update herstel van onze kerk

Het bestuur van de RK Parochie Amstelland heeft het Architectenbureau Verlaan en Bouwstra in de arm genomen voor de voorbereiding en de begeleiding van de herbouw van de Urbanuskerk in Bovenkerk.

Op 17 december is daarover overeenstemming bereikt tussen de parochie, het bisdom en Donatus verzekeringen.  Direct na Nieuwjaar gaat de architect aan de slag. De eerste stap is het herstel van het dak en de muren van de kerk, zodat het gebouw weer wind en waterdicht is. Daarna volgen de gewelven.  Tegelijkertijd vindt overleg plaats over functionele aanpassingen in het interieur van de kerk, maar daar hoeft het terugbouwen van het dak niet op te wachten. Daarmee is een belangrijke stap naar het beoogde herstel van de kerk gezet.

Voor het vele werk tijdens en direct na de brand, de gehele beredderingsfase én de werving van het nieuwe architectenbureau is Bernard Verheggen op passende wijze bedankt door vicevoorzitter Ad. Verkleij.

Update 9 januari:

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de herbouw in gang gezet. Dat bestaat in deze fase nog vooral uit planvorming: Hoe gaan we het herstel aanpakken en op welke wijze kunnen we de nog nader vast te stellen functionele aanpassingen van het kerkgebouw in het herbouwproces  integreren. Dat wordt best nog een ingewikkeld proces. Vandaag heeft bijvoorbeeld het geplande onderzoek naar de staat van de resterende gewelven plaatsgevonden. Zoals al gevreesd werd, bleken de gewelven boven het priesterkoor te zwaar beschadigd en ook gevaarlijk. Deze zijn vanochtend neergehaald. Het interieur van de kerk is inmiddels opgeslagen. Komende dagen wordt de verdere strategie uitgezet t.a.v. het conserveren van het casco van de kerk.

Zondag 13 januari viering voor vrijwilligers

Op zondag 13 januari zal er een eucharistieviering zijn waarin wij het verleden, heden en toekomst van onze geloofsgemeenschap van de St. Urbanus belichten. In het bijzonder staan we stil bij het werk dat vrijwilligers doen. Wij nemen afscheid en heten nieuwe vrijwilligers welkom. Al deze mensen willen wij in het zonnetje zetten en onze blijk van waardering geven. Het belooft een bijzondere viering te worden. U bent er toch ook bij?

Afscheid pastor Adolfs

Noorddamcentrum - Laatste viering Pastor Adolfs en Aurora
Noorddamcentrum – Laatste viering Pastor Adolfs en Aurora

Tijdens de laatste viering van dit jaar, op Oudjaar, heeft pastor Adolfs afscheid genomen. Hij had al eerder zelf aangekondigd dat hij aan het eind van 2018 wilde stoppen. Dit betekent dat pastor Adolfs niet meer zal voorgaan in de vieringen in de parochie. Wel blijft hij actief in de verzorgingshuizen en in wijkcentrum De Bolder. Parochiaan Joop Borst, de persoonlijk assistent van pastor Adolfs, sprak een persoonlijk dankwoord uit. Aan het slot van de viering was er een warm applaus waarmee de aanwezigen hun waardering lieten blijken. Nu pastor Adolfs ‘gewoon’ parochiaan is, hopen we dat hij nog lang en in goede gezondheid in ons midden mag zijn. En we wensen hem een rustig emeritaat, al zal dit hem kennende nog een hele toer worden!

Op verzoek van pastor Adolfs nemen wij als geloofsgemeenschap van de H. Geest/ St. Urbanus voor al zijn werk in kleine kring afscheid. Dat gaat in februari plaatsvinden, waarbij wij als locatie namens alle parochianen een passend cadeau aanbieden. Het kan zijn dat u als parochiaan iets extra’s voor pastor Adolfs wilt doen. In dat geval verzoeken wij u om zelf contact met pastor Adolfs op te nemen. Pastor Adolfs zal nog geregeld onze vieringen bezoeken.

Terugblik Kerstmis 2018

Door de brand is het vieren van Kerstmis 2018 voor onze gemeenschap heel bijzonder geworden. Op zaterdag 22 december vierden we Kerstmis naast de Urbanuskerk, met het evenement ‘Kerst aan de Poel’. Er was een levende kerststal, die steeds levendiger werd terwijl pastoor Jongerden het kerstverhaal voorlas. St. Vrienden had gezorgd voor chocolademelk en glühwein, er was erwtensnert met katenspek en waren vooral heel veel mensen. Zelfs het weer viel mee en de sfeer was echt kerst; het ad hoc koor ondersteunde de samenzang. Kortom, daar zit een nieuwe traditie aan te komen. Op onze website zijn foto’s te zien. Kerstavond mochten we gebruik maken van de gastvrijheid van de Internationale School Amstelveen. We hebben de theaterzaal sfeervol versierd en ontvingen in drie vieringen bijna duizend mensen. Kerstmorgen was de viering in de Titus Brandsmakerk en ook daar was de kerkzaal goed gevuld. We mogen terugkijken op een bijzonder sfeervolle en geslaagde kerst, die een bron van inspiratie voor veel mensen is geworden.

Deze ‘geïmproviseerde’ kerst is mogelijk gemaakt door de inzet van heel veel vrijwilligers. We zijn hen dankbaar voor hun inzet. Zó samen kerst vieren geeft vertrouwen voor de toekomst.

Namens:
Pastoor E. Jongerden en leden locatieraad H. Geest/ St. Urbanus