Bisdom Haarlem-Amsterdam overname van de verslagen en enkele foto’s. Zie voor meer foto’s de artikelen aldaar.

Verslag bisdombedevaart – dag 1

Vanuit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam nemen we deel aan de plech­tig­heid van de heilig­ver­kla­ring van de zalige pater Titus Brandsma op 15 mei en de fees­te­lijk­he­den er omheen in Rome. We zijn met een pelgrims­groep van 33 personen, deels uit Noord-Holland deels uit de rest van Neder­land.

We reis­den vrij­dag eind van de mid­dag van Schiphol naar Rome. Wat meteen opviel was hoe de groep een groep was. Onze pelgrims zijn geïn­te­res­seerde deel­ne­mers en hebben op een of ander manier iets met Titus Brandsma. Zo is er een pelgrim die in no­vem­ber 1985 met zijn vader aanwe­zig was bij Titus’ zalig­ver­kla­ring, waar zijn vader zei: jij gaat vast de heilig­ver­kla­ring meemaken. En zie… Hemels!

Op zater­dag 14 mei maken we een rus­tige stads­wan­de­ling door het oude centrum van Rome. Dea Broersen en Eric van Teijlingen loodsen de groep van de Spaanse Trappen via de Trevifontein langs het Pantheon en diverse mooie kerken naar Piazza Navona. Er wordt speciaal een blokje omgelopen om de Gregoriana te bezoeken, de uni­ver­si­teit waar Titus Brandsma van 1906 tot 1909 filo­so­fie en socio­lo­gie stu­deerde en pro­mo­veerde.

Het is zeer druk in Rome… als vanouds. Dagjes­mensen uit heel Italië, toe­risten uit vooral Europa en heel veel, heel veel pelgrims die naar Rome zijn geko­men voor de heilig­ver­kla­ring van zon­dag van een van de tien kan­di­daat-heiligen. En… het is zomer hier met 28 gra­den en volop zon.

In het hotel hebben we ge­za­men­lijk gegeten en de dag van morgen voor­be­reid. Alle pelgrims ont­vingen de laatste editie van SamenKerk en het magazine TITUS. Inmiddels hebben we alle een linnen rug­zakje ont­van­gen met een toegangs­kaart voor morgen, in­for­ma­tie over Titus Brandsma en een kaartje met een stukje reliek van een van zijn habijten. Ie­der­een vindt het toch een beetje spannend, wat gaan we beleven morgen. Eén ding is zeker… de wekker gaat om half zes!

Verslag bisdombedevaart – dag 2

“In­druk­wek­kend.” “Emo­tio­neel.” “Hoe ga ik dit straks ver­tellen thuis en in mijn pa­ro­chie.” Enkele eerste reacties na afloop van de unieke plech­tig­heid op het Sint Pieters­plein. Een vol Sint Pieters­plein! Maar ook: “We waren er wel bij…!”

Vroeg uit de veren

En op tijd! We verlieten het hotel om 6.30 uur en en 7.00 uur sloten we in de rij aan. En om 8.00 uur had­den we mooie zit­plaatsen gevon­den. Lang­zaam maar zeker stroomde het plein vol met mensen uit alle windstreken, heel veel pries­ters en reli­gi­euzen en hoog­waar­dig­heidsbekle­ders als onze Minister van Bui­ten­landse Zaken en de Ita­li­aanse Presi­dent. Tien minuten eer­der dan gepland arri­veerde de paus op het plein en begon de plech­tig­heid met de heilig­ver­kla­ringen. We zongen de litanie van alle heiligen en er werd hard geapplaudisseerd als de namen van de bijna heiligen wer­den genoemd.

Homilie

In de preek sprak paus Fran­cis­cus, die rede­lijk goed ter been was, over de liefde en de weg naar hei­lig­heid. Die bestaat volgens de paus niet uit heldhaf­tige gebaren, maar uit veel dage­lijkse liefde. Het fun­da­men­tele criterium om te bepalen of wij wer­ke­lijk Jezus’ leer­lin­gen zijn of niet: het gebod van de liefde. In het middel­punt staan niet onze bekwaam­heid en ver­diensten maar Gods onvoor­waar­de­lijke en koste­loze liefde, die wij niet ver­diend hebben. Als voor­beeld gaf hij aan of je een mens in nood geld toewerpt en doorloopt of hem het geld toestopt en hem in de ogen kijkt, toccare e guardare! Paus Fran­cis­cus riep ie­der­een op ook te proberen lichtende voor­beel­den te wor­den van de Heer in de ge­schie­de­nis. Want ieder van ons is ge­roe­pen tot een unieke en niet te fotokopiëren hei­lig­heid. De Heer heeft een liefdes­plan voor ie­der­een.

Van dichtbij

Na afloop maakte hij een rondje over het plein en kon­den wij hem goed van dichtbij zien. Vol indrukken en emoties, delend in de grote vreugde en uit­ge­la­ten­heid van de mensen om ons heen, liepen we naar een restaurant voor een welkome lunch. Daar had­den we nog een ont­moe­ting met familie van onze heilige Titus!

Wandeling

Daarna maakten we nog een beperkte wan­de­ling langs de Friezen­kerk, het klooster waar Titus gewoond heeft en bezochten we de kerk Sancte Maria dell’Anima, waar het graf is van de enige Neder­landse paus Adrianus VI, die dit jaar 500 jaar gele­den verkozen werd. Een mooie afslui­ting van een unieke dag, waar we nog lang van zullen nagenieten. Bij­voor­beeld ook van de toevallige maar bij­zon­dere ont­moe­ting nabij het Vati­caan met drie karmelieten paters. Zij liepen met een groot schil­derij van de H. Titus Brandsma en gingen en­thou­siast met ons op de foto. Ze kwamen uit Brazilië en woon­den samen met Neder­landse paters.

Heilige Titus Brandsma… bid voor ons!

Verslag bisdombedevaart – dag 3

Op deze maan­dag­och­tend stond voor 10.00 uur de dankmis in de Sint Pieters­kerk op het pro­gram­ma. We waren er om 9.15 uur maar de controle bij de ingang vertraagde ons een uur. Daardoor misten we het begin van de vie­ring met kar­di­naal Eijk.

In dezelfde rij troffen we een pelgrims­groep uit Friesland, de burge­mees­ter van Nijmegen, de rector magnificus van de Radbout Uni­ver­si­teit, een functie die Titus Brandsma ook heeft bekleed. En… de broer van Fr. Driscoll, aan wie het aan de heilige pater Titus’ toege­schre­ven won­der is geschied. Kortom, we had­den volop inte­res­sante gesprekken.

Deze vie­ring werd door de pelgrims zeer ge­waar­deerd. Na afloop sprak een van onze pelgrims een pater in het Neder­lands aan die ook de kerk uitliep. Ze zei: “Wat was het een gewel­dige vie­ring!” De pater ant­woordde haar in het Engels: ‘Absolu­tely’ en stelde zich enigszins verlegen voor…. wat bleek, dit was nu die pater Driscoll, de man van het won­der (laatste foto van de foto­se­rie onderaan). En die blijken nog steeds niet de wereld uit…

In de mid­dag bezochten we het Colosseum en de basiliek van Sint Paulus buiten de Muren. We ein­dig­den deze dag in een typisch pizzarestaurant waar er lekker gesmuld werd en gedronken. Daarna maakten we met onze buschauffeur Luigi een Rome By Night tour. Morgen weer naar huis, vol met unieke indrukken en erva­ringen, verhalen en ont­moe­tingen van een mooie stad maar vooral van een vreug­de­volle geloofs­er­va­ring van een Wereld­kerk, die leeft en viert en bruist van vele jonge mensen uit alle windstreken!

Heilige Titus Brandsma… blijf voor ons bid­den!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.