Na lang en rijp beraad in de afgelopen jaren is op de ledenvergadering van 1 september 2021 besloten tot het opheffen van begrafenisvereniging St. Barbara te Bovenkerk. Gezien de sociale en financiële vooruitzichten was voortzetting in de huidige vorm op termijn geen reële optie meer, terwijl de huidige situatie een acceptabele afronding mogelijk maakte. Onze leden hebben daartoe nagenoeg unaniem besloten.

In 1913 werd onze vereniging in Bovenkerk opgericht om op basis van burenhulp voor de uitvaart van dorpsgenoten te zorgen. De leden van de vereniging betaalden een kleine contributie en zorgden grotendeels vrijwillig voor elkaar. Al in de jaren 80 begon een verschuiving van vrijwillige inzet naar een meer zakelijke invulling van de diensten, waarvoor de vereniging noodzakelijk kapitaal moest gaan opbouwen. Daardoor werd de contributie niet langer alleen een lidmaatschap maar ook een bijdrage die de jongere leden gezamenlijk opbrachten om de uitvaart van oudere leden te bekostigen.

Vanaf de jaren 90 begonnen de kosten sterk te stijgen en daarmee veranderde ook de aard van onze vereniging van de oorspronkelijke burenhulp naar een meer financiële instelling die het beste met een verzekering in natura te vergelijken was. Uiteraard is er altijd veel werk door vrijwilligers verricht waar wij zeer dankbaar voor zijn.

Helaas begon de toekomst er een jaar of twee geleden minder rooskleurig uit te zien, onder andere door gebrek aan nieuwe leden, negatieve rente en de steeds ingewikkelder regelgeving voor een vereniging die vanwege de dekkingsgraad voor de kosten van een uitvaart een aanzienlijk kapitaal moet aanhouden.

Bij het inwinnen van onafhankelijk financieel advies werd al snel duidelijk dat onze vereniging op termijn niet meer levensvatbaar was en er werd ons op het hart gedrukt om snel maatregelen te nemen. Helaas zijn er al diverse voorbeelden van vergelijkbare verenigingen die in zwaar weer verkeren of zelfs failliet gegaan zijn doordat ze dit niet zagen aankomen.

Voor onze leden was het voorstel tot opheffing een flinke schok, maar met het belang van onze leden voorop was dit de enige mogelijkheid. Wij hebben als bestuur een bewogen tijd achter de rug en nu de leden besloten hebben tot opheffing overheerst vooral de emotie dat we niet in staat zijn om St.Barbara na 108 jaar nog een toekomst te geven.

Namens het bestuur van Begrafenisvereniging St. Barbara te Bovenkerk,

Ton van den Helder, voorzitter