Overweging van deken-pastoor Jongerden, zondag 30 mei 2021

Telkens wanneer we samenkomen, dan doen we dat in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Dit doen we in het spoor van de eerste keer dat deze woorden over ons werden uitgesproken, namelijk bij ons doopsel. We zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon  en de heilige Geest. Gedoopt zijn en samenkomen in die naam betekent iedere keer opnieuw ondergedompeld worden in de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Telkens wanneer we die namen uitspreken, drukken we het verlangen uit om steeds meer verbonden te worden met de Vader, de Zoon en met de Geest: met God die zich in de loop der tijden aan mensen heeft laten kennen als een liefhebbende en levengevende God.

De Vader

We verenigen ons met de Vader. Hij is de bron van al het leven, de Schepper. Hij heeft de mens een plek gegeven om te wonen en te leven uit liefde. Hij heeft ook gesproken met Abraham, Isaak en Jakob. Hij heeft hen Zijn woord gegeven en hen uitgedaagd tot vertrouwen in Hem. Zo heeft Hij zich een volk gevormd. Mozes sprak Hij aan vanuit het vuur en Hij maakte hem Zijn naam bekend. Ik zal er zijn! Uit de onderdrukking van Egypte heeft Hij zijn volk bevrijd en Hij sloot een verbond met dit volk. 10 woorden gaf Hij het om te leven in overeenstemming met dat verbond.

Telkens wanneer we samenkomen in de naam van de Vader, verbinden we ons uitdrukkelijk met Hem die er is vanaf de dag dat Hij mensen op aarde schiep. We worden uitgenodigd om gevoelig te worden voor deze ene en unieke God.

De Zoon

Het meest van al heeft God zich als een vader laten kennen in Jezus van Nazareth. Daarom verenigen wij ons ook met de Zoon. Hij is immers een mens geworden zoals wij. Hij sprak ons van het koninkrijk van God en leefde ons Gods goedheid consequent voor. Hijzelf leefde immers van alles wat de Vader Hem in liefde in handen had gegeven. Als een dienaar tot het uiterste. Hij gaf inhoud aan zijn zending. Zo was Hij de Gezalfde van God. Zijn blijde boodschap is dat geen macht, geen kwaad en geen dood het laatste woord hebben. De liefde maakt Hij zichtbaar in zijn leven door er te zijn voor anderen en zich daarin helemaal te geven.

De Geest

Daarom verbinden we ons met de Geest van God. Want Hij kan in ons werken en ons leren wat we moeten doen om steeds meer te gelijken op Jezus. Hij leert ons de moedertaal van Jezus. Hij laat ons God kennen als een Vader en leert ons tot Hem te bidden zoals ook Jezus dat deed. Hij ademt in ons en vormt ons. Hij doet ons warm lopen voor God en voor elkaar. Hij maakt ons tot kinderen van de Vader, tot broers en zussen van Jezus en van elkaar. Al is de Geest misschien wel de meest onduidelijke en vage figuur van  de Drie-eenheid, toch is Hij ons eigenlijk het meest nabij. Hij werkt heel concreet en zijn sporen zijn zichtbaar voor wie in Hem gelooft.

Vader, Zoon en Geest roepen de geschiedenis op waarin we opgenomen zijn en waarin God ons het eerst heeft liefgehad. Boven, Met en In, God de Vader boven ons, zijn Zoon met ons en de Geest in ons, begaan als mensen onderweg op onze levensweg.

Deze drie namen brengen ons bijeen en houden ons samen in een gemeenschap. Het zijn namen die alles in ons wakker houden wat God voor ons heeft willen doen. Het zijn namen die voor ons een levensprogramma bevatten, namelijk liefhebben tot het uiterste zoals Jezus. Om helemaal te leven in liefde voor hem en voor elkaar.

Amen.