Overweging zondag 25 april 2021 door deken-pastoor Jongerden

Jezus, de Goede Herder, ”Hij kent zijn schapen en zijn schapen kennen Hem.” Een woord, een boodschap, die wij allemaal kennen. Een aansprekend beeld, je ziet het als het ware voor je. De verbondenheid tussen de herder en zijn schapen. En die verbondenheid is ook gebaseerd op het woord liefde. Achter dit bekende verhaal gaat het mysterie van de liefde schuil.

Schapen en herder, zij kennen elkaar. De schapen kennen de herder, herkennen zijn leidende en beveiligende stem en de herder kent elk van de dieren van zijn kudde, weet wat elk dier nodig heeft en zorgt tegelijk voor het geheel. Zij trekken met elkaar op. Daarmee is een eerste aspect van de liefde aangeraakt. Optrekken met elkaar in lief en leed. De liefde wordt tastbaar in kennen en gekend worden: in kennen als hulde vol begrip en mededogen voor de pijn en de onvolkomenheden van de ander en vol vreugde om het goede van de ander. De liefde wordt tastbaar in gekend worden, in zich laten kennen, oprecht en kwetsbaar. In deze wederkerige dynamiek treedt het mysterie van de liefde aan het licht.

Liefde is ook een gave. Zoals God zijn zoon Jezus aan ons gegeven heeft met Kerstmis in een baby, klein en kwetsbaar, zo heeft God zijn zoon als jongeman laten sterven aan het kruis. Hij heeft zijn leven gegeven uit liefde voor ons. De liefde is dus een gave van de Vader aan de Zoon, en stroomt door naar ons in het beeld van de Goede Herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. ”Niemand heeft groter liefde dan wie zijn leven geeft.” Ze stroomt door van mens tot mens in de kracht van de Heilige Geest die ons de liefde leert door ons Jezus voor te houden als de Heer.

We zijn op zoek op onze levensweg naar een goed en gelukkig leven. We weten allemaal dat leven verbondenheid betekent; echt leven is leven met anderen en voor anderen. Leven is leven voortbrengen. Leven wil vruchtbaar zijn. Zo zit de natuur en de schepping in elkaar. Eindeloos is de energie die het leven en de natuur bezielt om vruchtbaar te zijn, om leven te verwekken, te verbeteren.

Dit alles vraagt ook om daadkracht.

Door te luisteren naar de stem van de Goede Herder kunnen we de levenskracht die ons mens-zijn bezielt baseren op de liefde van God. Als leven en liefde zich niet verbinden, ontaardt het leven in biologie, in een struggle for life en gaat het leven aan strijd ten onder. Als leven en liefde zich wel verbinden, groeit het leven naar eeuwig leven’, groeit eenzaam leven naar gemeenschappelijk leven. Wanneer het leven de liefde vindt, zich laat bezielen met de gave en de zelfgave van de liefde, groeit er iets nieuws, iets dat van God komt: het koninkrijk van God dat alle mensen verzamelt en dat reikt van de aarde tot in de hemel. Daarom kunnen en zullen we luisteren naar de stem van de Herder.

Laten wij het niet bij mooie woorden houden, maar ook in daadkracht die liefde zichtbaar maken in ons leven. Door er te zijn voor onze naaste in nood, door er te zijn voor onze zieken, door er te zijn voor mensen die in welke vorm ook slachtoffer geworden zijn van het coronavirus, mensen die hun baan kwijtgeraakt zijn, mensen die slapeloze nachten hebben en twijfels hebben over hun toekomst. Door er te zijn voor mensen die schulden hebben, door er te zijn voor mensen die op de vlucht zijn. Door er te zijn voor onze jongeren die onzeker zijn geworden over hun toekomst, door er te zijn voor scholieren en studenten die zijn vastgelopen met hun studie. Door er te zijn voor mensen die geestelijk lijden en zich daardoor extra eenzaam voelen.

Luisteren wij naar al deze verhalen van mensen die om onze aandacht vragen en wanneer het kan, help elkaar.
Bidden wij om moed en lef, om daadkracht, om deze goede daden waar te maken.

Immers samen zijn wij de kudde schapen, samen zijn wij in die kudde, herder en herderin voor elkaar en wij worden geleid door de Goede Herder vanuit de liefde van God aan ons gegeven en met kracht van de Heilige Geest.
Amen