Overweging zondag 12 september 2021

door deken-pastoor Jongerden vanuit de Urbanuskerk, Bovenkerk

Heel hartelijk welkom hier in deze kerk en u thuis verbonden middels het beeld, fijn dat dit ook vandaag weer mogelijk is.
Wat een bijzondere moment is dit voor u, voor ons, om hier vanmorgen samen met mijn collega pastor Broersen voor te mogen gaan in de 3 jaar geleden afgebrande kerk waarvan het dak en een deel van de gewelven weer hersteld zijn. Geen afgebrande kerk meer, maar een kerk in opbouw, van herstel.
Welkom aan de koorleden van Voces Volantes. Jullie staan nog dichter onder het gewelf boven, op de koorzolder.

Hier wordt weer een kerk gebouwd waar mensen samen gaan komen over een periode, als de kerk weer helemaal is hersteld. Maar waar wij vanmorgen weer voor één keer samen kunnen zijn. Fijn dat dit ook mogelijk is gemaakt door de aannemer Nico de Bont.

Een dak, een gewelf, biedt bescherming, biedt geborgenheid, biedt houvast, biedt veiligheid.
Bescherming, geborgenheid, veiligheid; zoeken en gebruiken wij deze woorden ook niet voor ons Geloof in God en in zijn zoon Jezus? Wij zoeken bescherming bij Hem en bij elkaar.

Vanmorgen horen wij de vraag terug in het evangelie. Petrus stelt Jezus de vraag: ’Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Misschien hoort daar ook wel de vraag bij: Wat mogen wij van U verwachten?

OVERWEGING

Wie is die mens Jezus voor ons vandaag? De vraag wordt in de tegenwoordige tijd gesteld. Historici stellen de vraag wie Jezus was, in de verleden tijd, 2000 jaar geleden. Ja, het gaat om dezelfde Jezus. Maar voor ons gaat het om onze relatie met hem die vandaag nog leeft, ook al is dat niet op dezelfde manier zoals wij nu leven of zoals Hij leefde in de tijd van keizer Tiberias en zijn opvolgers. Christen zijn is geen kwestie van beleving van christelijke waarden alleen, maar van een verbodenheid met de levende Jezus.

Toen Jezus in het Joodse land de komst van Gods koningschap aankondigde in woord en daad, hielden velen Hem voor een profeet. Dus iemand die in naam van God spreekt. Dat is wat ook de Koran zegt over Jezus.
De moslims belijden Jezus nog altijd als een van de profeten die allemaal hetzelfde komen zeggen als Mohammed: dat er maar één God is en dat we die moeten dienen.

Hedendaagse mensen zullen Hem misschien ook wel een profeet noemen, maar dan niet als iemand die in naam van God spreekt, maar als iemand die oproept tot een rechtvaardiger samenleven, een groot en edel mens, die ten onrechte werd terechtgesteld. Een utopist met een veel te mooie droom.

In zijn boek over Jezus toont Gerard Lohfink, een Duitse priester en theoloog, aan, dat Jezus niet alleen maar profeet is, want Hij sprak niet als een boodschapper van God. Hij zei niet: ”God zegt”, maar Hij sprak alsof Hij God zelf was: ”Ik zeg jullie”. Hij was en is méér dan een profeet: God zelf in vlees en bloed.

Petrus noemt Hem: ”Meester”, dit is vertaald: ”Gezalfde”. In Verlatijnst Grieks: ”Christus”. Dat wil zeggen: de koning die God zal doen heersen; de Joodse koning die een einde zal maken aan het onderdrukkende regime van het Romeinse keizerrijk en aan jullie vreemde overheersingen. Een koning die rechtvaardigheid en vrede zal brengen.

Jezus verbiedt Petrus over Hem te spreken, omdat Hij eerst wil uitleggen hoe Zijn koningschap zal komen. En zo spreekt Hij niet van Messias, maar van Mensenzoon. Mensenzoon of mensenkind. Zoals Pilatus in het evangelie, volgens Johannes, Jezus voorstelt met zijn doornenkroon en zogenaamde koningsmantel om Hem heen geslagen : Zie de mens.

Jezus ziet zichzelf dus als mens, de mens zoals God ons droomt, de mens zoals God hem wil, waarin God zijn vreugde vindt. De mens die luistert naar Gods Woord, de mens die zijn leven van God aanvaardt: Gods kind, Gods Zoon.
En Jezus verwijst ook naar de profetieën van Jesaja, zoals diegene die we in de eerste lezing hebben gehoord. De strategie die Hem aan de macht
zal brengen is niet die van wapengeweld, niet een staatsgreep, noch corruptie, maar de weg van het kruis die we in elke eucharistieviering herdenken.

Wie is Jezus voor ons vandaag?

Volgens Augustinus is Jezus de nieuwe Adam, de nieuwe mens, het Nieuwe Testament is de vervulling van het Oude Testament.
Titus Brandsma zegt over Jezus: ´O Jezus als ik U aanschouw, dan leeft weer dat ik van U hou. En dat ook Uw hart mij bemint nog wel als uw bijzondere vriend.´

Mooi ook dat wij in onze parochie Amstelland een Goede Herder-locatie hebben, het beeld van de Goede Herder als metafoor op de mens Jezus. Een herder die zijn schapen niet in de steek laat.

Hoe Urbanus dacht over Jezus is helaas niet bekend er zijn geen geschriften van Urbanus.

Blijft voor ons, voor mij, de vraag open: wie is voor mij die mens Jezus?

Deze vraag is eeuwenoud en heeft ook vast hier in deze ruimte, de kerk, geklonken en zal weer gaan klinken als wij hier weer samen komen om te vieren, om het leven te delen in lief en leed met elkaar in Zijn naam. Zijn naam Jezus, God redt.

Het is goed om vandaag bij deze eerste viering na de brand, in deze ruimte, stil te staan bij wie Jezus is. Immers: Hij is het fundament van ons geloof, wij mogen levende bouwstenen zijn die daaraan inhoud en vorm willen geven. En is Jezus zelf ook niet de hoeksteen die de bouwlieden hadden verworpen maar kostbaar is in de ogen van God?

Vorm zal er zeker opnieuw gegeven worden aan dit gebouw; de inhoud van ons geloof, daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Wie is Jezus? Jullie zijn Mijn handen en Mijn voeten.

Wie bouwt er in deze tijd een kerkgebouw?

Dat doen wij met elkaar, als levende bouwstenen, omdat wij, ieder van ons, geloven dat Jezus niet leeft in het verleden, maar juist ook in het heden en de toekomst, in Geloof, Hoop en Liefde. Daarvan willen wij in onze tijd getuigen zijn.