St. Urbanuskerk Bovenkerk - Pastoor Eugène Jongerden

Pastoor Eugène Jongerden

Op deze nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2019 in de Titus Brandsma kerk voor heel Amstelland wil ik u eerst van harte een Zalig Nieuwjaar 2019 toewensen onder de liefdevolle zegen van God.

Een nieuw jaar ligt er voor ons, de bladzijden van 2019 zijn nog onbeschreven en wij allemaal zullen weer een stukje geschiedenis gaan maken in het nieuwe jaar. Fijn dat u nu allemaal gekomen bent om gezamenlijk deze bladzijde van 6 januari een invulling te geven. De overgang van 2018 naar 2019 nodigt ons ook uit om even stil te staan bij het jaar van 2018. Met de presentatie vorig nieuwjaarsviering van pastor Dea Broersen zijn wij met u allen het jaar, goed begonnen. Plannen werden gesmeed, coördinatoren van onze 5 locaties zijn met een bepaalde regelmaat bij elkaar gekomen om bij te dragen aan een intensievere samenwerking. Mede dankzij de inzet ook van emeriti priesters kreeg het liturgie rooster een mooie invulling. We kunnen spreken van mooie eerste communievieringen en een vormsel viering. Ons jongerenplatform groeit, afgelopen november hebben wij groots Halloween gevierd, in de goede zin des woords. Ik denk terug aan alle vieringen in de weekenden met medewerking van diverse koren. Ik denk ook terug aan alle individuele vieringen van geloof en troost daar waar er verdriet was, of blijdschap en vreugde bij dopen en huwelijken en jubilea.

Echter juich niet te vroeg. Halverwege het jaar kregen wij te horen dat het niet zo goed ging qua gezondheid met pastoor Ambro Bakker. Nog steeds doet hij het noodgedwongen kalmer aan en gelukkig gaat het beter met hem. Mede dankzij de inzet van collega Thom Klawer kon het liturgie rooster in de Augustinus toch ingevuld worden.

Als team van pastores overzien wij het pastorale veld in de deelvelden Liturgie, Catechese, Diaconie, Opbouwwerk, Nabijheid. Als pastorale geschenken aan onze gemeenschap en daarbuiten, om in de beeldspraak van de 3 wijzen te blijven. Geschenken van erediensten, verdieping en dienstbaarheid.

Door deze deelvelden willen wij inhoud geven aan onze RK Parochie Amstelland.

We komen samen in onze locaties om Hem te ontmoeten in Woord en Gebed en Sacrament. Het afgelopen jaar hebben wij een andere vorm van liturgie geïntroduceerd in de vorm van een Woord en gebedsdienst waarin vrijwilligers kunnen voorgaan. Het komend jaar zullen wij mensen gaan vragen om dit te willen gaan doen. Denk ook aan bijvoorbeeld het voorgaan in uitvaartvieringen.

Een kerk, een geloofsgemeenschap heeft de taak dienstbaar te zijn conform de opdracht in het Evangelie en uitspraken van Jezus zelf. Alles wat Gij doet voor de minsten der mijne hebt Gij voor mij gedaan. De werken van barmhartigheid, open staan voor, klaar staan voor mensen die een beroep op ons doen, dichtbij en veraf. Middels verschillende acties zijn wij als parochie betrokken bij het wel en wee binnen onze samenleving. Een prachtig nuttig geschenk ten dienste aan elkaar.

Een mens is nooit te oud om te leren. Leren doen wij iedere dag aan kennis en ervaring aan ontmoeting met elkaar. In onze parochie zijn we op veel manieren actief in de catechese. Denk aan alle scharniermomenten van het leven, dopen, eerste communie, vormsel, huwelijk. Maar daarnaast ook inhoudelijke bijeenkomsten in de alfa en bèta cursussen. Maar ook bewustwordingsavonden. Afgelopen jaar stonden wij stil bij” Ik en mijn leven”.

En zo proberen wij hier in ons mooie Amstelland te bouwen aan een stukje koninkrijk, Zijn en ons koninkrijk. Lang niet alles kan op locatie gebeuren en ook de komende tijd zullen wij nog meer de krachten moeten gaan bundelen. Hoe dit komt? Enerzijds vergrijzing zowel in kerkbezoek als in vrijwilligers, anderzijds hogere kosten aan onderhoud die wij moeten maken om alle gebouwen in stand te houden.

Hoe mooi het jaar 2018 begon hoe triest wij op 15 september jl. geconfronteerd werden met de brand van die mooie St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Niet alleen voor Bovenkerk is dit een verschrikkelijk gebeuren geweest, dit treft onze gehele parochie. Onze vicevoorzitter Ad Verkleij zal straks in zijn toespraak hier verder bij stilstaan.

Een andere gebeurtenis die ons en dan bedoel ik met name de Urbanus locatie Ouderkerk en het parochiebestuur Amstelland heeft beziggehouden is de fusie tussen beiden. Onze bisschop heeft dit per decreet op 1 januari jl. bekrachtigd. Dit betekent dat Ouderkerk aan de Amstel officieel tot onze parochie behoort.

Beste mensen, met elkaar gaan wij geschiedenis maken in het jaar 2019. We hebben elkaar nodig en wij staan voor een aantal beslissingen. Doordat pastor Adolfs stopt en door de ziekte van pastoor deken Bakker worden wij genoodzaakt nog serieuzer naar ons liturgie rooster te kijken. We zullen krachten moeten gaan bundelen, misschien moeten wij snoeien, maar weet dat na iedere snoei periode er weer mooie loten kunnen ontstaan. Voorop blijft staan dat wij elkaar nabij willen zijn, er willen zijn voor mensen die gevraagd of ongevraagd een beroep op ons doen. Bidden wij om de Geest van vertrouwen en verbondenheid met elkaar. Dat we met respect en eerbied met elkaar om gaan.

Zo ook de wijzen uit het Oosten deden, zij zijn het toonbeeld van eerbied en respect. Gedwee zijn ze de ster gevolgd. Loyaal en overtuigd gingen zij op weg. Ze lieten zich niet beetnemen of intimideren. Voor ons mogen ze een voorbeeld zijn. Want hoe makkelijk laten mensen zich niet verleiden omwille van macht of geld? Hoe makkelijk zijn mensen soms niet te beïnvloeden? De wijzen toonden zich resoluut en met reden. Ze mochten de kribbe naderen en bij de geboren Verlosser aankomen. In hun spoor mogen ook wij naderen. Het volle gebeuren zullen we nooit helemaal kunnen doorzien. Daarvoor is het mysterie te groot. Feit is dat er in het huis van geboorte geen deuren of vensters zijn. Het hele gebeuren is voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk. Met de Wijzen mogen wij Gods openbaring in de geboorte van zijn kind bewonderen. Knielen ook wij, zoals de wijzen eerbiedig neer? Wat hebben wij Hem te bieden?

Wat hebben wij elkaar te bieden?

Toen het kindje werd geboren
Had het zorgen, noch verdriet.
Met de Eeuwigheid voor ogen,
telde het de jaren niet.

Al wie inziet dat het leven
elke dag opnieuw begint,
Moet het nieuwe jaar bekijken
met de ogen van een kind.

pastoor E. Jongerden