DONDERDAG 17 DECEMBER

De lezing vandaag oogt alsof we een telefoonboek voorgeschoteld krijgen. Wat we zien, is de stamboom van Jezus’ familie, generatie na generatie. Deze genealogie beslaat de hele heilsgeschiedenis, vanaf Abraham tot en met David, in zes groepen van 7 namen, waarbij 7 het volmaakte getal voor Hebreeën is.

Tussen die draadjes waarmee Hij verweven is met zijn familie, zitten hele opmerkelijke draadjes: omdat hij daarin vijf vrouwen heeft opgenomen, waarvan er vier niet-joods zijn – het vermelden van vrouwen was in die tijd niet gebruikelijk. Dat niet alleen: Matteüs toont aan dat er onder de voorouders van Jezus kinderen waren geboren uit incest (Peres), uit een gemengd huwelijk (Boaz) en uit overspel (Salomo). Zijn stamboom bestaat uit een mengeling van heiligen en niet-heiligen, van publieke zondaars en verworpenen. En een element dat vaak genoemd wordt: Jezus is een afstammeling van koning David.

Elk leven is van belang geweest om tot hier te kunnen komen en Jezus omarmt zijn geschiedenis. Het sluitstuk van deze stamboom eindigt met het hoogtepunt: de komst van Jezus, de Mensenzoon, die hier telkens onder ons opnieuw geboren wordt.

Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David.

Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 1, 1-17

Geslachtslijst van Jezus Christus,
zoon van David,
zoon van Abraham.
Abraham was de vader van Isaäk,
Isaäk van Jakob,
Jakob van Juda en zijn broers;
Juda was de vader van Peres en Zerach,
die uit Tamar geboren werden;
Peres was de vader van Chesron,
Chesron van Aram,
Aram van Amminádab,
Amminádab van Nachson,
Nachson van Salmon,
Salmon van Boaz, die uit Rachab geboren werd;
Boaz was de vader van Obed,
geboren uit Ruth;
Obed was de vader van Isaï
en Isaï van David, de koning.
David was de vader van Salomo,
die geboren werd uit de vrouw van Uria;
Salomo was de vader van Rechabeam,
Rechabeam van Abia,
Abia van Asa,
Asa van Josafat,
Josafat van Joram,
Joram van Uzzia,
Uzzia van Joram,
Joram van Achaz,
Achaz van Hizkia,
Hizkia van Manasse,
Manasse van Amon,
Amon van Josia,
Josia van Jechonja en zijn broers,
in de tijd van de Babylonische ballingschap.
Na de Babylonische ballingschap
werd Jechonja de vader van Seáltiël,
Seáltiël van Zerubabel,
Zerubabel van Abiúd,
Abiúd van Eljakim,
Eljakim van Azor,
Azor van Sadok,
Sadok van Achim,
Achim van Eliud,
Eliud van Eleazar,
Eleazar van Mattan,
Mattan van Jakob.
Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd geboren Jezus, die Christus genoemd wordt.
In het geheel zijn er dus van Abraham tot David
veertien geslachten,
an David tot de Babylonische ballingschap
ook veertien geslachten
en van de Babylonische ballingschap tot de Christus
eveneens veertien geslachten.


Bijdrage van pastor Jan Adolfs

DE DEN

De wereld wordt een jaartje ouder.
Je ziet het om je heen.
Het weer wordt alsmaar kouder.
Waar moet dat nu toch heen?
De dagen worden korter, het donker duurt zo lang.
Kan er geen lichtje komen of blijft dit levenslang?

De bomen laten blaadjes vallen:
de eik, de beuk, de berk.
Ze doen het met z’n allen.
‘t Lijkt wel afgesproken werk!
Er is een hoopvol teken:
de den die doet niet mee.
Hij houdt zijn groene takken
en geurt nog heel tevree!

De groene boom geeft ons te denken;
hij blijft in goede doen.
Die hoop zal hij ons schenken
als krans van levend groen.
De dagen worden langer
als ‘t licht maar groter wordt
en mensen gaan verlangen
om kind te zijn van God.


SPEELHOEKJE

De stamboom van Jezus is als een soort familie-fotoalbum in een plaatje, waarmee je laat zien hoe de familielijn loopt, met alle ‘takken’. Je kunt ook van jezelf een ‘stamboom’ tekenen, dat ziet er dan ongeveer zo uit:

De stamboom van Jezus
zo ziet een eigen stamboom er ongeveer uit...

Teken een hele grote boom. Onderaan, in de stam, teken je een vakje waarin je je eigen naam schrijft (of jezelf tekent). Als je broers of zussen hebt, dan kun je die in de wortels ernaast tekenen. En iets boven het vakje maak je twee hokjes met de namen van je ouders. Daarboven waaiert het uit, want papa en mama stammen zelf ook af van een papa en mama: je opa’s en oma’s. Enzovoorts. Als het ingewikkeld wordt, vraag dan hulp van je ouders om de vakjes te helpen invullen. Interessant, toch?


Hieronder zie je de stamboom van Jezus als puzzeltje / kleurplaat. Deze is te downloaden via deze link