DINSDAG 8 DECEMBER

Maria Onbevlekt Ontvangen – hoogfeest

Wat een verwarrende situatie moet dat voor Maria zijn geweest: die boodschap van de engel! En misschien kun je gerust wel spreken van een crisissituatie, een onmogelijke toestand – in onze ogen. Die boodschap kon alleen in haar ‘landen’, omdat ze die ook in haar hart ontving.

Klinkt dat niet heel simpel? Wat Maria ervaart is dat niets onmogelijk is in de handen van God. En vanuit die gedachte kunnen we daar een voorbeeld aan nemen, en ons overgeven aan de dinge die wij simpelweg niet kunnen overzien. In vol vertrouwen dat ook in ons mag groeien wat nu nog verborgen is. We bidden die gedachte mee in het Wees Gegroet, waarin Maria ons nog steeds tot steun en inspiratie mag zijn bij de woorden ‘Uw wil geschiede’ …


Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 1,26-38

In die tijd werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd, die verloofd was met een man, die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria.
De engel trad bij haar binnen en sprak: “Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen.”
Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar: “Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven.
Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.”
Maria echter sprak tot de engel: “Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken?”
Hierop gaf de engel haar ten antwoord:
“De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.
Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.”
Nu zei Maria: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.”
En de engel ging van haar heen.


Bijdrage van Margaret Kappers – lectrice, (itvaart-)koster en voorgangster Woord- & Gebedsvieringen

Vol verwachting uitzien naar.,, Samen zijn we in verwachting, op zoek naar blijdschap, een gevoel van hoop in donkere tijden. Naar nieuwe tijden, die anders zullen zijn dan voor de pandemie. Stel, u zou een engel ontmoeten, wat zou deze mee moeten nemen voor u? Ik wens u mooie dromen toe over wat nu niet is, dus nog kan komen!!!

Loslaten is achterom kijken zonder spijt,
Vooruit kijken zonder verwachtingen en het leven ervaren
In het hier en nu.


SPEELHOEKJE

Wat zal Maria raar opgekeken hebben: er stond plots een engel voor haar, die een belangrijke boodschap voor haar had! Maria kreeg een hele bijzondere opdracht: God koos haar uit als moeder van zijn Zoon. De engel vertelde Maria dat ze een kindje zou krijgen, die ze Jezus moest noemen. Zo kennen wij Maria als de moeder van Jezus en zo is Maria ook voor veel gelovigen een beetje de moeder van alle mensen. En we kunnen nog steeds voor Maria bidden en haar hulp vragen als dat nodig is. Daarvan kennen we het gebed dat hieruit is ontstaan:

Het ‘Wees Gegroet’


Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met U.
Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen
en gezegend is Jezus
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
moeder van God,
bidt voor ons zondaars
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

kleurplaat uit: kleuteridee, te downloaden via deze link

uitleg:

Dat is nog best lastig, want wat zeggen we nu eigenlijk precies? Laten we het gebed eens in stukjes lezen met woorden die we snappen:

Als je bidt: Wees gegroet Maria, vol van genade dan begin je met een begroeting, zoals je iemand gedag zegt met wie je een praatje maakt. Je zeg je eigenlijk: Fijn je te zien! Je bent een bijzonder iemand.

De volgende zin is de Heer is met U. Wat zou dat kunnen betekenen? Als iemand zegt ‘dat kan jij nooit’ dan gaan we twijfelen, worden we onzeker en heel vaak lukt het dan ook niet of zeker niet van de eerste keer. Als iemand zegt: ik geloof dat jij het kan, dan kan je het vaak ook. We geloven erin en vertrouwen erop dat het lukt. Als we moeilijke dingen moeten doen, hebben we graag dat iemand bij ons is of ons helpt. We durven meer en kunnen meer. God is Maria nabij en helpt haar met zijn liefde en kracht.

…en in de zin Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot
zegt de engel tegen Maria dat uit alle vrouwen God haar heeft uitgekozen voor de belangrijke taak om moeder te worden van de zoon van God, van dat bijzondere kindje in haar buik: van Jezus dus. En Jezus zelf heeft daarbij meteen een bijzondere taak meegekregen, vanaf zijn geboorte.

Dan staat er: Heilige Maria, moeder van God. Maria is heilig en zij is de moeder van God. Heilig heeft met ‘heel’ te maken. Uit een stuk, af, helemaal zoals het moet zijn. God is heilig. Hij is liefde, Hij is goed en niets anders. Ook Maria is heilig en goed. Ze had een groot hart voor God.Er zijn nog meer mensen die we heilig noemen en die een groot hart hadden voor andere mensen. Heiligen zijn vaak mensen die lang geleden geleefd hebben en gestorven zijn. Maar ook vandaag leven er mensen die we heilig kunnen noemen. Omdat ze een groot hart hebben, iets doen voor andere mensen. 

Dan bidden we ‘bidt voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze doodoftewel: ‘Maria, leg jij ons gebed aan God voor? Vraag jij dat Hij ons helpt?’ We geloven dat Maria heel dicht bij God staat. Ze is de mama van zijn Zoon. Als wij iets aan God vragen, weten we soms niet goed hoe we het moeten vragen. Maria kan ons daar bij helpen. Maria voelt ook een beetje als onze mama. We vragen Maria om altijd voor ons te bidden, aan God te vragen dat Hij ons altijd beschermt. Niet alleen voor onszelf, maar voor ons, voor alle mensen. En niet alleen nu, maar heel ons leven, tot onze dood.

En Amen? Amen, daarmee eindig je een gebed en dat betekent zoveel als: zo is het! Daar ben ik het mee eens. En zo zit het in elkaar.

een boekje met het Wees Gegroet, plus uitleg, om te printen vind je hier
WEES GEGROET MARIA

GEBED VOOR MARIA

Lieve Maria,
ik droom wel eens dat ik
een lichtpunt zou mogen zijn
in duistere dagen.
Ik wil heel dicht bij Jou zijn, Maria,
en ook dicht bij de mensen
die het zwaar hebben in hun leven.
Maria, geef Jij aan alle mensen de kracht
om hun lijden te dragen,
en laat mij een lichtpunt zijn
dat hun pijn helpt verlichten. Amen.


Een schattig kort filmpje over het thema van vandaag, In het Engels, dat wel…


Tip: Over ‘boodschappen’ gesproken…: daar wordt in de Bijbel heel vaak over gesproken, zo vaak dat de Bijbel ook wel ‘de Blijde Boodschap’ wordt genoemd! En in deze tijd van zo nu en dan eens denken aan een ander, zou je erover kunnen denken of je iemand misschien zelf ‘blij-de-boodschapen-kunt-brengen‘. Het moet en kan vast ook corona-veilig: je kunt misschien de boodschapen brengen naar opa of oma, of iemand in de buurt die niet zo gemakkelijk de deur uit komt. Vraag wel je ouders om hulp en advies. – en dan, ja dan zegt een ander misscien wel tegen jou: je bent een engel!

afbeelding: Marcel Jurriëns / De Zalige Zalm

Wilt u dagelijks de berichten van de Digitale Adventskalender ontvangen? Mail naar: webteam@urbanusbovenkerk.nl of schrijf u in via de website