MAANDAG 14 DECEMBER

Jezus was er niet wars van om de mensen die de gevestigde orde vertegenwoordigden tegen de haren in te strijken. Een gegeven waar de wijze mannen en raadgeveers van het volk maar moeilijk raad mee wisten. Vandaar dat ze in wezen aan Hem vroegen: ‘Wie denk je eigenlijk wel dat je bent? En wie geeft jou het recht om zo te spreken?’ – en Jezus legt die vraag eigenlijk terug. Het lijkt haast wel een spelletje… En wij? Wat denken wij waaraan Jezus zijn wijsheid onleende? Geloven wij Hem eigenlijk op Zijn woord?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 21, 23-27

Op zekere dag ging Jezus naar de tempel en toen Hij daar aan het onderrichten was, kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk Hem de vraag stellen: “Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen?
En wie heeft U die bevoegdheid dan gegeven?”
Jezus antwoordde hun: “Ik zal u ook een vraag stellen, en als gij Mij daar antwoord op geeft, zal Ik u op mijn beurt zeggen, krachtens welke bevoegdheid Ik dit alles doe. Het doopsel van Johannes, waar was dat vandaan? Van de hemel of van de mensen?”
Zij beraadslaagden onder elkaar: “Als wij zeggen: van de hemel, dan zal Hij tegen ons zeggen: Waarom hebt gij hem dan geen geloof geschonken? Als we zeggen: van de mensen, dan hebben wij het volk te vrezen, want
iedereen houdt Johannes voor een profeet.
Ze gaven Jezus dus ten antwoord: “Wij weten het niet.”
Toen zei Hij op zijn beurt tot hen: “Dan zeg Ik u evenmin krachtens welke bevoegdheid Ik zo handel.”


Bijdrage van pastor Jan Adolfs

ADVENT

Geloof het niet wanneer ze u vertellen
dat vieren van Advent niet is van deze tijd.
Dat uitzien naar de vrede een paskwil is;
een ogensluiten voor de harde werkelijkheid.

Geloof het niet wanneer ze honend zeggen:
het laat God koud dat heel de wereld lijdt.
Hij zond zijn zoon om u en mij te redden.
Dat is de blijde boodschap, ook voor deze tijd.

Geloof het niet dat God is overleden.
Weet dat Hij op zijn tijd het lot der wereld wendt.
Weet dat de Heiland weerkeert op de wolken.
Geloof het zonder twijfelen: het is Advent.


SPEELHOEKJE

KERST-GANZENBORD

Nodig: stevig papier of karton, lijm, dobbelsteen (1 of meer) en pionnen, eventueel ook kleurpotloden en de bijlage. Print de bijlage uit, kleur het al of niet, knip dan de buitenrand uit en lijm het op een stevige ondergrond (of misschien heb je het al op stevig papier uitgeprint). Klaar om te spelen!

uit: bijbelidee.nl