Intussen hebben we in de samenleving te maken met lichte versoepelingen van de corona maatregelen. Vanuit de bisschoppenconferentie horen we, dat dit vooralsnog geen aanleiding is om de laatste kerkelijke maatregelen op dit punt aan te passen. Op de website van ons bisdom staat het volgende:

'De corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lieke Kerk blijven op dit moment, dins­dag 18 januari 2022, onge­wij­zigd. Dat betekent dat de regels die zijn af­ge­kon­digd op 20 de­cem­ber 2021 nog steeds van kracht zijn.

Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weeg­ mo­ment. De bis­schop­pen bezien op dat moment of voor de R.-K. Kerk aanscher­ping van de maat­regelen nodig zijn of dat er ver­soe­pe­lingen mogelijk zijn. De pa­ro­chies wor­den daarover dan geïn­for­meerd’.