DONDERDAG 24 DECEMBER

Vanavond, in deze Kerstnacht, mag het wonder van de geboorte van de Heer zich opnieuw aan ons openbaren, in dit verhaal dat eeuwig wordt doorgegeven. Een verhaal dat ons al zo vaak verteld is, dat het misschien gewoon geworden is. Of toch niet? Wat mag het ons vanavond, vandaag de dag, nog zeggen? Misschien heeft deze rare periode van afstand bewaren tot elkaar wel wat vervreemd, of misschien zijn wij in deze ongewone verstilling van een Kerstmis anders dan anders wel in staat om ons klein te maken en ons in gedachten aan te sluiten bij de herders: zij waren de eerste getuigen van dit verbijsterende en ongewone tafereel. En wie weet, als we het verhaal meer durven ervaren als directe getuigen, als deelnemers van dit bijzondere verhaal in plaats van toeschouwers, dan vervaagt de afstand en komen we ongewoon dichtbij…

Heden is u een redder geboren.


Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 2,1-14

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk.
Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was.
Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven.
Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde, die zwanger was.
Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een Zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
In de omgeving bevonden zich herders, die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten.
Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen.
Maar de engel sprak tot hen: “Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor heel het volk.
Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.
En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.”
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.”


Kerstmis: feest voor alle mensen!

…een kort filmpje over de kerststal waar het allemaal gebeurde. In het Engels, maar dat maakt voor de vertelling vast niet zoveel uit?

Wij wensen u een zalig Kerstfeest! Alle informatie over de livestrems van de gezinsviering en de nachtmis, het bezoeken van de kerststal in de Torenkapel en meer leest u in onze speciale nieuwsbrief

1 reactie

  1. IK heb ze allemaal bekeken, fijne teksten en heel erg mooi animatiefilmpjes.
    Jullie hebben er veel werk van gemaakt. bedankt!

Comments are closed.