Maatregelen i.v.m. het coronavirus n.a.v. persbericht RIVM i.v.m het coronavirus per 12 maart. Deze maatregelen gaan per direct in en gelden in ieder geval tot het einde van de maand maart.

De maatregelen op een rijtje:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel koorts) en mijdt sociale contacten. Bel pas met huisarts als de klachten verergeren.
 • Evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast (musea, concertzalen, theaters, sportwedstrijden etc.)
 • Mensen in heel Nederland wordt gevraagd thuis te werken of hun werktijden te spreiden.
 • Beperk het bezoek aan ouderen en kwetsbare personen
 • Ouderen en kwetsbaren: mijd grote gezelschappen en het openbaar vervoer.
 • Zorgpersoneel: blijf pas thuis als u klachten heeft en koorts. Reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden
 • Scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open. Kinderen die verkouden zijn, moeten wel thuisblijven.

NB: Minister Bruins (Medische Zorg) raadt Nederlanders aan geen ouderen op te zoeken als ze milde klachten hebben. Ouderen zijn kwetsbaar voor het coronavirus. Risicogroepen wordt aangeraden niet meer te reizen of zich te begeven in grote gezelschappen. Bruins vraagt van zorgmedewerkers zonder klachten om vooral op het werk te verschijnen. Ook wordt hen gevraagd niet naar het buitenland te reizen.

oorspronkelijk bericht per 28/02/2020:

Nu het coronavirus dat in december in China uitbrak zich steeds verder verspreidt, vergt dat alertheid om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. We­reld­wijd wor­den er al maat­regelen genomen om verdere versprei­ding van het virus tegen te gaan, maar sinds op 27 februari het virus voor het eerst in Neder­land bij een persoon is vast­ge­steld, vraagt dat ook binnen kerkgemeenschappen de nodige aanpassingen. Dat betekent dat vanaf zondag 1 maart ook in onze kerkelijke vieringen een aantal zaken anders verloopt dan dat u wellicht van ons gewend bent.

Algemene maat­regelen

De be­lang­rijk­ste algemene maat­regelen die volgens het RIVM genomen kunnen wor­den om versprei­ding van het corona­vi­rus te voor­ko­men, zijn:

 • Regel­ma­tig han­den wassen
 • In de binnen­kant van de elleboog hoesten en niesen
 • Papieren zakdoekjes gebruiken

Li­tur­gische maat­regelen

Nu het virus ook in Neder­land is vast­ge­steld laten de Neder­landse bis­schop­pen weten dat met ingang van de zon­dags­vie­ring van 1 maart het volgende van kracht is in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie, zolang het virus nog niet onder controle is:

 • tij­dens vie­rin­gen in pa­ro­chies en in­stel­lingen is het ont­van­gen van de communie op de tong niet moge­lijk;
 • De communie kan alleen op de hand wor­den ont­van­gen en dient alleen door de cele­brant uitgereikt te wor­den;
 • De kelk­com­mu­nie is voorbe­hou­den aan de cele­brant;
 • Kerk­gan­gers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wij­wa­ter bij binnen­komst en verlaten van de kerk.

Gebed gevraagd

De bis­schop­pen vragen de gelo­vi­gen om te bid­den voor alle mensen die we­reld­wijd slacht­of­fer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en des­kun­dig­heid be­ge­lei­den. Bis­schop­pen in het bui­ten­land, waar eerder sprake was van het corona­vi­rus, hebben eveneens maat­regelen af­ge­kon­digd, hetzij als bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hetzij als bisdom.

TV-mis en Gebed

De bis­schop­pen wijzen op de moge­lijk­heid om thuis op zon­dag de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Ten slotte vragen de bis­schop­pen de pa­ro­chie, hun pas­to­rale kader en de gelo­vi­gen om onderstaand gebed te bid­den:

Gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.

Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.

Wij bid­den voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwets­baar­heid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.

Door Christus onze Heer. Amen.

zie voor referentie het nieuwsbericht van het Bisdom Haarlem