Ieder jaar houdt de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land in het derde weekend van no­vem­ber de nationale jon­ge­ren­col­lec­te. De collecte valt dit jaar in het weekend van 19 en 20 no­vem­ber 2022. In het hele land wordt dan geld op­ge­haald voor lan­de­lijke, katho­lie­ke jon­ge­ren­acti­vi­teiten.

Dit jaar zal er spe­ci­fiek voor de voor­be­rei­ding op en de wereld­jon­ge­ren­da­gen zelf ge­col­lec­teerd wor­den. De wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn het grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld, waarbij gelo­vi­ge en zoekende jon­ge­ren zich verzamelen rondom de paus om het katho­lie­ke geloof te ont­dek­ken en te vieren.

De wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) vin­den plaats in au­gus­tus 2023 in Lissabon. Voor veel jon­ge­ren is dit een reis waarin ze het katho­lie­ke geloof ont­dek­ken en ver­die­pen. Een jaar waarin veel bewe­ging ont­staat en jon­ge­ren zich bun­de­len. Na de jaren van corona is dat een welkome bewe­ging, dat willen we ook na de WJD vast­hou­den.

Om zoveel moge­lijk jon­ge­ren de kans te geven om op reis te gaan naar de WJD heeft het jon­ge­ren­plat­form opnieuw een sponsoractie met wijn en noveenkaarsen opgezet, waar­mee jon­ge­ren de reissom bij elkaar kunnen sparen. Draagt u ook uw steentje bij om de reis van jon­ge­ren naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen te rea­li­se­ren?

Met het gezins­pas­to­raat sti­mu­leren we regionale familie­zon­dagen op te starten, zodat jon­ge­ren (en ge­zin­nen) elke maand op regio­naal niveau elkaar kunnen ont­moe­ten, het geloof kunnen ver­die­pen en ge­meen­schap mogen ervaren rond de vreugde van het geloof.

Reke­ning­num­mer

De opbrengst van de nationale jon­ge­ren­col­lec­te kan wor­den overgemaakt naar reke­ning­num­mer:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. Rooms Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land
    o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’