Van de bestuurstafel

In de Spirit van eind 2021 heeft het bestuur van RK Parochie Amstelland verslag gedaan van haar visie op de stappen voor de toekomst van onze parochie, met wat we zijn gaan noemen: de Stip op de Horizon. Deze visie is in november 2021 gedeeld met vertegenwoordigers van de locatieraden en krijgt na verder brainstormen steeds meer vorm. Wij informeren u graag over wat onze plannen zijn, hoe we deze toekomstvisie in de komende maanden meer vorm gaan geven in de praktijk, en hoe we uw hulp daarbij nodig hebben. Vooral omdat de toekomstvisie niet uitsluitend iets is ‘van de bestuurstafel’, we moeten met elkaar de stappen gaan zetten richting de stip.

Wat ging er vooraf aan de Stip op de Horizon?

De parochie en de pastorale zorg hebben al langer te maken met enkele uitdagingen die de vitaliteit op termijn in het gedrang brengen. De parochie krimpt, de kosten stijgen en de inkomsten dalen. Het ziet er niet naar uit dat deze ontwikkeling op korte termijn zal keren.

Met het olievlek-feest van 29 februari 2020 is een begin gemaakt met meer samenwerken tussen locaties en het ontwikkelen van plannen voor verdergaande centralisatie. Helaas kwamen de initiatieven om deze nieuwe fase in te luiden door de pandemie krakend tot stilstand. De neerwaartse spiraal als gevolg van corona heeft bovenstaande ontwikkelingen ook nog eens versneld. Dit had tot gevolg dat het bestuur versneld moest werken aan de toekomstvisie. Dat is geworden: de Stip op de Horizon.

Deze ‘stip’ heeft als horizon 2025 en het doel is om tegen die tijd weer een financieel gezonde en vitale parochie te zijn. Een belangrijke voorwaarde daarbij is de invulling van het ‘pastoraat van nabijheid ‘. Dit betekent (onder meer) dat we de komende jaren gaan toewerken naar één centrale hoofdlocatie (Sint Urbanuskerk gelegen in Bovenkerk) met daaromheen enkele decentrale locaties.

De weg naar 2025

Het bestuur heeft zich de afgelopen periode gebogen over de mogelijke tussenstappen die gezet moeten worden, om tot een bevredigend resultaat in 2025 te komen. Het bestuur voor heeft voor de komende 12 tot 18 maanden enkele projecten en mijlpalen geformuleerd, waar prioriteit aan wordt gegeven.

Zoals het er nu naar uitziet en als de renovatie op planning blijft lopen, zal met Kerst de Sint Urbanuskerk in Bovenkerk zijn deuren weer kunnen openen. De kerk is dan nog niet af, maar zal dan wel als centrale kerk in gebruik genomen worden, zodat alle parochianen kennis kunnen maken met ‘ons nieuwe huis’. In de periode tussen Kerst 2022 en Pasen 2023 gaan we samen op weg en benutten we die tijd om concrete stappen van ontmoeting te zetten. Met Pasen 2023 zal de Sint Urbanuskerk in Bovenkerk als centraal kerkgebouw feestelijk worden geopend en officieel worden geïnstalleerd. Vanaf dat moment vinden alle grote, zondagse liturgievieringen plaats op deze locatie.

Drie werkgroepen: liturgie, koren, communicatie

De centralisatie naar één hoofdlocatie heeft gevolgen voor het beleid dat op verschillende vlakken gevoerd wordt. De financiële huishouding is al door de leden van de Financiële Advies Commissie centraal georganiseerd en zij zorgen ook de komende periode ervoor dat wij qua kosten en inkomsten scherp aan de wind zullen zeilen. Ook het gebouwenbeleid is inmiddels een vast punt van overleg met de locatiebeheerders. Er zijn inmiddels 2 werkgroepen aan de slag met de vormgeving van de toekomst van de Augustinuskerk en de Urbanuskerk in Ouderkerk.

…en er is nog veel meer…

Op andere vlakken zal het beleid centraal opgepakt gaan worden, om zorg te dragen voor de tijdige aankomst op de stip in 2025. Want er zijn bijvoorbeeld nog veel vragen: Hoe ziet het liturgisch rooster eruit voor de St. Urbanus Amstelveen en voor de andere locaties? Hoe gaan we om met de koren die nu nog sterk aan een lokale kerk verbonden zijn? Hoe gaan we vanuit één centraal punt naar alle parochianen communiceren? Hoe kunnen de parochianen in verbinding met elkaar komen en ook blijven? Hoe gaan we naar één inspirerende en levendige geloofsgemeenschap? Hoe noemen we deze vernieuwde gemeenschap? (zo zal er door de veranderde structuur een nieuwe naam volgen voor onze huidige parochie RK Amstelland, waar onze kerklocatie onder valt – red.)

Het proces

Met al deze doelstellingen, prioriteiten en vragen in het achterhoofd, worden drie werkgroepen opgericht om verder invulling te gaan geven aan het beleid. Deze werkgroepen gaan de geschetste tijdlijn en activiteiten gedetailleerder uitwerken. Er komt een werkgroep ‘liturgische kalender’, die gaat nadenken over hoe de pastores en andere voorgangers hun aandacht het beste kunnen inzetten op de vieringen op de diverse locaties. Er komt een werkgroep ‘koren’ die gaat nadenken over hoe koren en koorleden optimaal ingezet kunnen worden en hoe zij het beste kunnen samenwerken en oefenen. Tot slot komt er een werkgroep ‘communicatie’ die ervoor gaat zorgdragen dat iedereen op de hoogte blijft van al dat gebeurt binnen onze parochie. Al dit, om te garanderen dat iedereen centraal en lokaal invulling kan blijven geven aan zijn geloof. Zowel individueel als in de vorm van onderdeel van onze parochie.

Hulp gevraagd

Uiteraard kunnen onze pastores en het parochiebestuur al deze plannen niet zelf uitvoeren. We zijn daarom op zoek naar mensen die mee willen denken en helpen in de diverse werkgroepen, om zo gezamenlijk op pad te gaan naar de Stip op de horizon in 2025. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar communicatie@rkamstelland.nl.

We bidden voor het welslagen van dit complexe en belangrijke proces voor onze parochie.

Ad Verkleij, Hans ten Rouwelaar, Edwin Saan, Yvette Stronkhorst en Gertjan Zijp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *